Monday, October 10, 2011

Panduan penulisan refleksi kerja kursus

Berikut adalah contoh refleksi yang ditulis oleh seorang pelajar  pada akhir tugasan kerja kursus Ilmu Pendidikan berdasarkan tajuk kerja kursus pendek seperti di bawah.

Tajuk Kerja Kursus Pendek :
Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik Darjah.

Soalan Tugasan : Guru yang tidak mahir mengurus kelas tidak akan berjaya dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dikendalikannya.  

Berdasarkan pernyataan di atas, buat satu pemerhatian dalam sebuah kelas prasekolah yang anda pilih tentang :

(a)  aspek pengurusan bilik darjah iaitu perancangan, pengelolaan, pengawalan dan arahan.

(b)  kesan kemahiran mengurus bilik darjah kepada proses pengajaran dan pembelajaran.

Berdasarkan pemerhatian tersebut, tulis satu refleksi mengenai amalan pengurusan  bilik darjah guru berkenaan dan kesannya ke atas proses pengajaran dan pembelajaran. 

Semasa menjalankan tugasan ini, kami membuat pemerhatian ke atas pengurusan bilik darjah sebuah kelas prasekolah. Aspek yang diperhatikan adalah dari segi perancangan, pengelolaan, pengawalan dan arahan guru dalam kelas tersebut. 
Saiz bilik darjah agak sempit dengan ruang pembelajaran yang terhad. Sistem pencahayaan dan pengudaraan kurang baik menjadikan suasana kelas panas.  Terdapat banyak hasil kerja murid yang digantung dan ditampal di sekeliling kelas menjadikan kelas kelihatan berserabut, agak padat dan sesak.

Kumpulan kami mendapati guru telah membuat perancangan pengajaran sehari sebelum pengajaran. Murid membuat aktiviti dalam kumpulan dan berkongsi bahan maujud dalam kumpulan. Terdapat juga murid yang kurang berpuas  hati apabila tidak dapat menyentuh semua bahan. Dari segi penilaian, kami mendapati terdapat rekod penilaian yang tidak dilengkapkan. Guru menggunakan corak kepimpinan autokratik dalam mengawal disiplin murid.  Kadang kala guru menggunakan suara yang agak tinggi dan sesekali menunjukkan pembaris sebagai amaran kepada murid. Murid agak takut dan sedikit pasif. Seorang murid menangis setelah dimarahi guru. Murid akur dengan arahan guru. Arahan gurudapat difahami oleh murid. Bahasa guru mudah dan arahan tidak mengelirukan.
( Pengalaman terpilih – Retell)

Setelah selesai membuat pemerhatian, kami membuat perbincangan dalam kumpulan bagi melengkapkan laporan.  Kami dapati suasana kelas kurang kondusif.  Walaupun guru merancang dengan baik, keadaan fizikal bilik darjah yang sempit dan  panas sedikit sebanyak mengganggu emosi pelajar seperti tidak selesa dan berpeluh-peluh.  Ini seperti yang dikatakan oleh Marland dalam buku yang ditulis oleh Ee Ah Meng (2001) iaitu suasana fizikal bilik darjah mungkin merupakan ”kawan” atau ”musuh” dalam pengajaran.  Susun atur bilik darjah yang baik boleh merangsang pembelajaran murid. Murid-murid prasekolah berminat dengan bahan maujud dan mahu memiliki bahan yang sama dengan rakan mereka disebabkan oleh sifat egosentrik yang ada dalam diri masing-masing.  Komunikasi   dan   gaya  kepimpinan  autokratik guru boleh menyebabkan emosi murid terganggu.   

Kami juga melihat penilaian perkembangan murid yang tidak disempurnakan boleh menyebabkan guru sukar mengubahsuai perancangan pengajaran dan pembelajaran berikutnya supaya bersesuaian dengan tahap murid.
( Review)

Setelah selesai melakukan tugasan ini, kami lebih menyedari tentang keperluan murid-murid prasekolah dan peranan guru dalam pengurusan bilik darjah. Berdasarkan pengurusan kelas yang telah kami perhatikan, kami berpendapat guru prasekolah tersebut perlu mewujudkan suasana kelas yang lebih kondusif dengan
mengubah susunan kerusi meja dalam kelas supaya ada ruang yang lebih luas untuk memudahkan pergerakan murid.  Bilangan hasil kerja murid perlu sesuai dengan ruang agar tidak terlalu sesak dan ditukar ganti setiap minggu supaya dapat menarik perhatian murid.  Ubahsuaian tingkap perlu bagi mewujudkan pengudaraan yang lebih dalam kelas. 

Semasa mengelolakan pengajaran dan pembelajaran, guru perlu memastikan bahan yang disediakan mencukupi supaya tidak menjadi rebutan murid.  

Murid-murid prasekolah masih tergolong sebagai kanak-kanak yang amat gemar kepada aktiviti permainan.  Justeru guru prasekolah perlu merancang isi dan aktiviti pengajaran dan

pembelajaran  berbentuk permainan untuk menarik minat murid.  Semasa mengelolakan pengajaran dan pembelajaran, arahan guru harus jelas dan tidak mengelirukan.  
( Pembelajaran daripada pengalaman)

Hati kami tersentuh apabila mengenangkan salah seorang murid yang menangis setelah dimarahi guru.  Oleh itu kami sedar bahawa sebagai guru prasekolah kita tidak boleh terlalu berkasar dengan murid.  Sebaliknya murid-murid ini memerlukan perhatian dan kasih sayang.  Justeru, guru-guru prasekolah perlu memenuhi tuntutan tersebut agar murid tidak rasa tertekan dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran. Cara ini sedikit berbeza dengan cara menangani murid KBSR yang usianya lebih tinggi.  

Guru   prasekolah   juga  tidak  boleh  mengabaikan aspek penilaian ke atas perkembangan murid kerana mereka berada pada tahap pembelajaran aktif.  Perkembangan kognitif, bahasa, emosi dan sosial perlu diperhatikan dengan penuh kesedaran dan tanggungjawab.

Sebagai kesimpulan, tugasan ini menyedarkan kami bahawa sebagai seorang guru prasekolah kita perlu sentiasa peka kepada keperluan dan kehendak naluri kanak-kanak prasekolah.  
( Peningkatan kualiti diri )

No comments:

Post a Comment